1. പ്രത്യേകം

    1. അവ്യ.
    2. വെവ്വേറെ, ഓരോന്നായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക