1. പ്രത്യേതവ്യ

    1. വി.
    2. പ്രത്യയിപ്പിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക