1. പ്രത്യൗഷധം

    1. നാ.
    2. മറുമരുന്ന്, മറുകൈ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക