1. പ്രത്യർപ്പണം

    1. നാ.
    2. തിരിച്ചുകൊടുക്കൽ, പ്രത്യർപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക