1. പ്രതർക്കം

    1. നാ.
    2. സംശയം
    3. ഊഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക