1. പ്രതർക്കണം

    1. നാ.
    2. സംശയം
    3. ഊഹിക്കൽ
    4. തർക്കശാസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക