1. പ്രഥിമ

  1. നാ.
  2. വിസ്താരം
  3. മഹത്ത്വം
 2. പ്രതിമ1

  1. വി.
  2. തുല്യമായ
 3. പ്രതിമ2

  1. നാ.
  2. പ്രതിശരീരം
  3. ലോഹാദികളെക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക