1. പ്രദക്ഷിണ

    1. വി.
    2. വലത്തോട്ടുള്ള, ശുഭമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക