1. പ്രദാതാവ്

    1. നാ.
    2. കൊടുക്കുന്നവൻ (സ്ത്രീ.) പ്രദാത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക