1. പ്രദായം

  1. നാ.
  2. ദാനം
 2. പരിധായം

  1. നാ.
  2. പാത്രം
  3. പരിവാരം
  4. പിൻഭാഗം
 3. പ്രദേയം

  1. നാ.
  2. ദാനംകൊടുക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക