1. പ്രദീപം

  1. നാ.
  2. വിളക്ക്, തൂക്കുവിളക്ക്, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു
 2. പ്രതീപം

  1. നാ.
  2. ഒരു അലങ്കാരം
  1. അവ്യ.
  2. വിപരീതമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക