1. പ്രദീപനം

    1. നാ.
    2. ജ്വലിപ്പിക്കൽ
    3. പ്രരിപ്പിക്കൽ
    4. ഒരു ഉപവിഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക