1. പ്രദീപ്തി

  1. നാ.
  2. ശോഭ, പ്രകാശം
 2. പ്രതിപത്തി

  1. നാ.
  2. മുള
  3. തടവ്
  4. മരത്തിൻറെ കൊമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക