1. പ്രദേഹം

  1. നാ.
  2. ലേപനം, പൂച്ചുമരുന്ന്
 2. പരദേഹം

  1. നാ.
  2. സൂക്ഷ്മശരീരം
  3. അന്യൻറെ ദേഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക