1. പ്രദ്യോതനൻ

    1. നാ.
    2. സൂര്യൻ (പ്രകർഷേണ ശോഭിക്കുന്നവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക