1. പ്രദർശനം

  1. നാ.
  2. ദീർഘദർശനം
  3. വിവരണം
  4. ഉദാഹരണം
  5. കാഴ്ച
  6. ബോധനം
  7. ലോകത്തുള്ള പല വിശിഷ്ടവസ്തുക്കളെയും ഒരുസ്ഥലത്ത് ശേഖരിച്ച് ജനങ്ങളെ കാണിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക