1. പ്രധാനത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. പ്രാധാന്യം, മുഖ്യത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക