1. പ്രധൃഷ്യ

    1. വി.
    2. പ്രധർഷണീയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക