1. പ്രധ്വംസം

    1. നാ.
    2. വിനാശം, നഷ്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക