1. പ്രപദിന

    1. നാ.
    2. കാലിൻറെ മുൻവശത്തുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക