1. പ്രപാതനം

  1. നാ.
  2. വീഴ്ത്തൽ
 2. പ്രപദനം

  1. നാ.
  2. പ്രവേശം
 3. പരിപതനം

  1. നാ.
  2. പരിപതിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക