1. പ്രപൂരണം

    1. നാ.
    2. നിറയ്ക്കൽ, നിറവേറ്റൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക