1. പ്രപ്സ

  1. നാ.
  2. പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം
 2. പരീപ്സ

  1. നാ.
  2. കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം
 3. പ്രപ്സു

  1. വി.
  2. പ്രാപിക്കാനിച്ഛിക്കുന്ന, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക