1. പ്രപ്സു

    1. വി.
    2. പ്രാപിക്കാനിച്ഛിക്കുന്ന, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക