1. പ്രഫുല്ല

    1. വി.
    2. വികസിച്ച, വിടർന്ന
    3. ഉല്ലാസത്തോടുകൂടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക