1. പ്രബല

    1. വി.
    2. വളരെ ശക്തിയുള്ള, മുന്തിനിൽക്കുന്ന, കീർത്തിയുള്ള, തീവ്രമായ
    1. നാ.
    2. പ്രബലത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക