1. പ്രബാധനം

  1. നാ.
  2. പീഡനം
  3. തടഞ്ഞു നിറുത്തൽ
 2. പ്രബോധനം

  1. നാ.
  2. അറിവ്
  3. ബുദ്ധി
  4. ഉണർച്ച, ഉണർത്തൽ
  5. ഉപദേശിക്കൽ
  6. കസ്തൂരിയുടെയും മറ്റും മങ്ങിപ്പോയ സുഗന്ധത്തെ പനിനീരും മറ്റും കൊണ്ടുണർത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക