1. പ്രബോധം

  1. നാ.
  2. ഉണർച്ച
  3. അന്തർജ്ഞാനം
  4. വികാസം
 2. പരബോധം

  1. നാ.
  2. കുപ്രസിദ്ധി
  3. അന്യരുടെബോധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക