1. പ്രഭഞ്ജനം

    1. നാ.
    2. നശിപ്പിക്കൽ
    3. കൊടുങ്കാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക