1. പ്രഭഞ്ജനൻ

    1. നാ.
    2. നശിപ്പിക്കുന്നവൻ
    3. വായു (വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൊമ്പുകളെയും മറ്റും ഒടിക്കുന്നവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക