1. പ്രഭവനം

  1. നാ.
  2. ഉത്പത്തി, ഉത്പാദനം
 2. പരിഭാവനം

  1. നാ.
  2. ചിന്ത
  3. സമ്യോഗം, ചേർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക