1. പ്രഭാഗം

  1. നാ.
  2. വിഭാഗം, ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഭിന്നം
 2. പരഭാഗം

  1. നാ.
  2. ശിഷ്ടം
  3. ഭാഗ്യം
  4. മറ്റൊന്നിൻറെ പങ്ക്
  5. അന്യൻറെ ഓഹരി
  6. കൂടുതലായ യോഗ്യത
  7. ഒന്നിനു വിപരീതഗുണമായ മറ്റൊന്നിനോടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഗുണോത്കർഷം
  8. പലവർണങ്ങൾ കലർന്നുള്ള ശോഭ
 3. പരിഭോഗം

  1. നാ.
  2. അനുഭവം
  3. സംഭോഗം
 4. പുരോഭാഗം

  1. നാ.
  2. അസൂയ
  3. മുൻഭാഗം
  4. കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക