1. പ്രഭാതജ്ഞൻ, -ജ്ഞം

    1. നാ.
    2. പൂവൻകോഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക