1. പ്രഭാവതി

    1. നാ.
    2. പ്രഭയുള്ളവൾ
    1. പുരാണ.
    2. സൂര്യപത്നി
    3. പ്രദ്യുമ്നൻറെ പത്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക