1. പ്രഭിന്നൻ, -ന്നം

    1. നാ.
    2. മദയാന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക