1. പ്രഭൃതി

    1. അവ്യ.
    2. തുടങ്ങി, മുതൽക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക