1. പ്രഭ്രഷ്ട

  1. വി.
  2. നശിച്ച
  3. നിഷ്ഫലമായ
  4. പതിച്ച
 2. പരിഭ്രഷ്ട

  1. വി.
  2. തള്ളപ്പെട്ട
  3. വീണുപോയ
  4. ജാതിയിൽനിന്നു പുറന്തള്ളപ്പെട്ട
  5. രക്ഷപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക