1. പ്രമഗ്ന

  1. വി.
  2. മങ്ങിയ
  3. മുഴുകിയ
 2. പരിമഗ്ന

  1. വി.
  2. മുങ്ങിയ, മുഴുകിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക