1. പ്രമഥിതം

    1. നാ.
    2. ശുദ്ധമായ മോര്
    3. പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്
    4. കൊല്ലപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക