1. പ്രമദനം

  1. നാ.
  2. കാമം, ഭോഗാസക്തി
 2. പ്രമഥ(ന)ം

  1. നാ.
  2. വധം
  3. പീഡനം
  4. കടച്ചിൽ
 3. പ്രമോദ(ന)ം

  1. നാ.
  2. സന്തോഷം, സുഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക