1. പ്രമവതി

  1. നാ.
  2. ഭാര്യ
  3. കാമുകി
 2. പരമാവധി

  1. നാ.
  2. അങ്ങേയറ്റം, ആവുന്നത്ര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക