1. പ്രമാണം

  1. നാ.
  2. ബഹുമാനം
  3. ആചാരം
  4. ഹേതു
  5. വേദം
  6. വിശ്വാസം
  7. അളവ്
  8. സത്യം
  9. ദൃഷ്ടാന്തം
  10. സാക്ഷി
  11. നിശ്ചയം
  12. ശാസ്ത്രം
  13. അതിർത്തി
  14. ആധാരം
  15. നിർണയിക്കുന്ന ആൾ
 2. പരിമണം

  1. നാ.
  2. പരിമളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക