1. പ്രമാണചതുഷ്ടയം

    1. നാ.
    2. പ്രത്യക്ഷം അനുമാനം ഉപമാനം ശ്രുതി (ശബ്ദം) ഈ നാലും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക