1. പ്രമാണിക

    1. വി.
    2. പ്രമാണസംബന്ധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക