1. പ്രമാണിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. വിശ്വസിക്കുക
  3. പ്രമാണമായി വിചാരിക്കുക
  4. വിലമതിക്കുക
  5. അളവുകുറിക്കുക
  6. മാനിക്കുക
  7. ഹേതുവാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക