1. പ്രമാദം

  1. നാ.
  2. ഓർമകേട്
  3. ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യാതിരിക്കൽ
  4. മൂഢത, തെറ്റായ അഭിപ്രായം
  5. അനവധാനം
 2. പ്രമദം

  1. നാ.
  2. ഉമ്മത്ത്
  3. സന്തോഷം (സുഖം)
 3. പ്രമിതം

  1. നാ.
  2. അല്പം
  3. അളക്കപ്പെട്ടത്
 4. പ്രമീതം

  1. നാ.
  2. യാഗത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട പശു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക