1. പ്രമാദി

  1. വി.
  2. പ്രമാദത്തോടുകൂടിയ
  1. നാ.
  2. പ്രഭവാദി സംവത്സരങ്ങളിൽ പതിമൂന്നാമത്തേത്
 2. പ്രമാഥി

  1. നാ.
  2. കൊല്ലുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക