1. പ്രമാപകൻ

    1. നാ.
    2. തെളിവുനൽകുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക