1. പ്രമി

    1. വി.
    2. പ്രമമുള്ള (സ്ത്രീ.) പ്രമിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക