1. പ്രമിതം

  1. നാ.
  2. അല്പം
  3. അളക്കപ്പെട്ടത്
 2. പ്രമീതം

  1. നാ.
  2. യാഗത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട പശു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക